تکه هایی از این پایان نامه :

1‌.1‌     فراتفکیک پذیری در حوزه فرکانس

دیدگاه حوزه فرکانس از اعوجاج­های موجود در تصاویر LR  به مقصود بازسازی تصویر HR بهره گیری می­کند. تی­سای و هانگ [24] ، آغاز ارتباط­ی بین تصویر وضوح بالا را با تصاویر کم وضوح شیفت یافته در حوزه فرکانس، بدست آوردند. دیدگاه حوزه فرکانس مبتنی بر اصول کلی زیر می باشد :

  • خاصیت جابجایی تبدیل فوریه
  • ارتباط اعوجاج بین تبدیل فوریه پیوسته (CFT) تصویر HR و تبدیل فوریه گسسته (DFT) تصاویر LR
  • با فرض اینکه تصویر HR اصلی باند محدود می باشد.

این ویژگی­ها، امکان نوشتن CFT تصویر با وضوح بالا را با بهره گیری از ضرایب DFT تصاویر LR، فراهم می­سازد. برای مثال، فرض می­کنیم که دو سیگنال یک بعدی که زیر نرخ نایکوئیست نمونه برداری شده­اند، موجود می باشند. از سه قاعده بالا، سیگنال­های LR با اعوجاج می­توانند به سیگنال HR بدون اعوجاج تجزیه شوند. تصویر HRپیوسته را با  و CFT آن را به صورت  در نظر می­گیریم. تنها حرکت در حوزه فرکانس در نظر گرفته می­گردد. K-امین تصویر شیفت یافته به صورت  می باشد، که  و  مقادیر اختیاری اما مشخص می­باشند، وk=1,2,….K  .

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 thesis-power-word